สีเขียว มากที่สุด

posted on 01 Aug 2008 00:24 by coffeeacademy

 

ตอบข้อ 3 มากที่สุด คุณเป็นชาวสีเขียว

คุณคือ...คุณย่าของ Han Gyul

คุณเหมาะกับกาแฟขม ๆ  


            คนที่ชอบกาแฟรสเข้มจัดนั้นมักจะเป็นคนเอาการเอางาน ช่างคิด ช่างวางแผน

มีหัวทางธุรกิจ และชอบการทำงานที่ท้าทาย คุณจะถนัดมากในการบังคับบัญชาผู้อื่น

มีกรอบระเบียบของตนเอง สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี มีความละเอียด

รอบคอบ แต่ก็มักเป็นคนที่มีความเครียดเสมอ ๆ เพราะเฝ้าครุ่นคิดแต่หนทางที่จะประสบ

ความสำเร็จ

          คุณมีความสามารถการเรียบเรียงจัดการ  รวมถึงการลำดับขั้นตอนของกระบวนงาน

และการเรียนรู้ มีความถนัดหรือความชอบที่จะทำตามกระบวนแบบแผนและแนวนโยบาย

ใส่ใจในรายละเอียดและมีระเบียบปฏิบัติเด่นชัด คนที่มีความคิดเชิงแบบแผนสูง

มักดูเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยเป็นที่เชื่อถือได้ เป็นนักปฏิบัติ มีแนววิธีคิดและมีวินัย

และมีพฤติกรรมที่คงที่  คาดเดาได้
 

Comment

Comment:

Tweet

ชอบสีเขียว แล้วยังเป็นคนสีเขียวอีก

เจ๋งจิงอ่า 555+

#1 By (58.9.226.194) on 2008-08-16 18:59